Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Smt. Vandana Abhijeet Dessai V. P. Secretary 9822688022
Shri. Santosh Chandrakant Naik V. P. Clerk 7743848383
Shri. Raghuvir Divakar Nagvekar V. P. Peon 9607349651
Smt. Alinda Colaco V. P. GRS 7517315794