Previous Members of our panchayat - by year

2012-2017

  • Shri. Deepak Chandrakant Naik
  • Smt. Renny D,Costa
  • Shri. Rajesh Ramchandra Gaonkar
  • Shri. Selvy Mauricio Rodrigues
  • Shri. Sandeep Shantaram Malkarnekar
  • Shri. Anand Rama Malik
  • Smt. Pramila Paik Malik